Báo cáo quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều – sông Hoàng long

Báo cáo quy hoạch chi tiết phòng, chống lũ và đê điều – sông Hoàng long.

(Viện quy hoạch thuỷ lợi – Tháng 8/2008)

QH lu Hoang Long 1

QH lu Hoang Long 2

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa