Quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng đồng bằng Bắc bộ

Báo cáo tổng hợp quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng đồng bằng bắc bộ.

BC tổng hợp quy hoạch PCTT và thủy lợi 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 vùng đồng bằng bắc bộ

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa