Báo cáo quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Báo cáo quy hoạch phòng, chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vùng, các lưu vực sông trung du và miền núi bắc bộ.

BC quy hoạch PCTT và thủy lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa