Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – 2020

Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và TKCN năm 2019 – triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Số 48/BC-UBND ngày 27/4/2020

Bao cao tong ket PCTT 2019-2020 48-UBND

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa