Báo cáo tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022

Báo cáo tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Số: 12/BC-BCH ngày 14/01/2022

Tổng kết PCCTT và TKCN năm 2021, nhiệm vụ 2022

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa