Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV

DANH MỤC

Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại  kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội

khóa XV và các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XV

 

STT Tên văn bản
A CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV
I Các Luật
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư
4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở
5 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu
6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lật Điện lực
7 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp
8 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt
9 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự
II CÁC NGHỊ QUYẾT
1 Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội
2 Nghị quyết về Chủ trương đầu tư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025
3 Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ
4 Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV
B CÁC NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 4, HĐND TỈNH NINH BÌNH KHÓA XV
1 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2022 tỉnh Ninh Bình
2 Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026
3 Nghị quyết về kết quả giám sát các quy định của pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
4 Nghị quyết về thành lập Đoàn giám sát của HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án từ năm 2019 đến hết năm 2021
5 Nghị quyết Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Bình
6 Nghị quyết về Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của HĐND tỉnh Ninh Bình
7 Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Ninh Bình năm 2020
8 Nghị quyết về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022
9 Nghị quyết về việc quyết định phân bổ dự toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022
10 Nghị quyết ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2022
11 Nghị quyết về việc cấp lại 15% số thu tiền sử dụng đất để trích lập Quỹ phát triển đất năm 2021 cho UBND huyện Nho Quan và cho UBND thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan
12 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Ninh Bình
   13 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách địa phương
14 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 vốn ngân sách nhà nước; Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 và kế hoạch đầu tư công năm 2020 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2021 vốn ngân sách cấp tỉnh
15 Nghị quyết về việc phê duyệt Đề án số 16/ĐA-UBND ngày 23/11/2021 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025
16 Nghị quyết về việc phân bổ kinh phí thường xuyên thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021
17 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
18 Nghị quyết về việc thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022
19 Nghị quyết về Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm Sars-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
20 Nghị quyết hỗ trợ đăng ký bảo hộ, phát triển tài sản trí tuệ, triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2025
21 Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001 có hiệu lực
22 Nghị quyết quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
23 Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện và phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm 2022
24 Nghị quyết Phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2021 – 2030
25 Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
26 Nghị quyết quy định một số chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và người phục vụ huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Ninh Bình
27 Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ
28 Nghị quyết thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
29 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
30 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông
31 Nghị quyết về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 41/2021/NQ-HĐND ngày 29/7/2021 của HĐND tỉnh quy định mức học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2021-2022 của tỉnh Ninh Bình
32 Nhóm 5 Nghị quyết phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa