Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

 • Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao.
 • Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”.
 • Nghị định số 16/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ về người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.
 • Nghị định số 20/2024/NĐ-CP ngày 23/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay và Nghị định số 64/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 • Nghị định số 23/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ ban hành các quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
 • Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
 • Nghị định số 26/2024/NĐ-CP ngày 01/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật và cải cách tư pháp.
 • Thông tư số 13/2024/TT-BTC ngày 23/02/2024 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế.
 • Thông tư số 03/2024/TT-BGTVT ngày 21/02/2024 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT- BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn
  sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa