Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2024

  • Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
  • Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.
  • Thông tư số 18/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.
  • Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản.
  • Thông tư số 17/2024/TT-BTC ngày 14/3/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước.
  • Quyết định số 697/QĐ-BYT ngày 22/32024 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch của Bộ Y tế triển khai thực hiện Chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vắc xin cho tiêm chủng đến năm 2030 theo Quyết định số 1286/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Quyết định số 377/QĐ-BTTTT ngày 25/3/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi IPv6 Việt Nam, IPv6 for Gov năm 2024.
  • Quyết định số 473/QĐ-BTTTT ngày 03/4/2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh năm 2024.
  • Quyết định số 748/QĐ-BYT ngày 29/3/2024 của Bộ Y tế ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tạm thời quản lý, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu dược Quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 412/QĐBYT ngày 14/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa