Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

  • Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch.
  • Văn bản hợp nhất số 834/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.
  • Văn bản hợp nhất số 835/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.
  • Văn bản hợp nhất số 836/VBHN-BLĐTBXH ngày 05/3/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.
  • Thông tư số 03/2024/TT-BKHĐT ngày 06/03/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành quy định mẫu hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực.
  • Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • Văn bản số 994/BTP-KTrVB ngày 01/3/2024 của Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng
    Chính phủ phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa