Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

 • Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
 • Nghị định số 13/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng.
 • Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
 • Thông tư số 19/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động
 • Thương binh và Xã hội ban hành ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
 • Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động
 • Thương binh và Xã hội ban hành quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.
 • Thông tư số 28/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 ban hành định mức kinh tế – kĩ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải.
 • Thông tư số 29/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 ban hành quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động.
 • Thông tư số 25/2023/TT-BKHĐT ngày 31/12/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số
  03/2021/TTBKHĐT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
 • Thông tư số 01/2024/TT-BTP ngày 01/02/2024 của Bộ Tư pháp ban hành bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về đăng ký biện pháp bảo đảm.
 • Thông tư số 01/2024/TT-BTNMT ngày 02/02/2024 ban hành quy định định cho hoạt động thực hiện đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch.
 • Thông tư số 02/2024/TT-BGTVT ngày 02/02/2024 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.
 • Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
 • Quyết định số 69/2023/QĐ-UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và Môi trường; khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
 • Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển”.
 • Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 31/01/2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa