Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 01/2021

  • Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25/12/2020 của Chính phủ về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (có hiệu lực từ ngày 15/02/2021);
  • Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);
  • Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);
  • Nghị định số 157/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giám định tư pháp (có hiệu lực từ ngày 01/01/2021);
  • Thông tư số 09/2020/TT-BKHCN ngày 25/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định các biểu mẫu phục vụ thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án đầu tư (có hiệu lực từ ngày 10/02/2021);
  • Quyết định số 3870/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia, chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia (có hiệu lực từ ngày 31/12/2020);
  • Quyết định số 3871/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt chuẩn đo lường quốc gia và chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia đối với một số lĩnh vực (có hiệu lực từ ngày 31/12/2020);
  • Quyết định số 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 12/01/2021);
  • Công điện số 3658/CĐ-BNN-TCTL ngày 01/6/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 01/06/2020).

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa