Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 01/2021

  • Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
  • Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
  • Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn;
  • Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động;
  • Thông tư số 01/2020/TT-VPCP ngày 21/10/2020 (có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2020) của Văn phòng Chính phủ quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ;
  • Thông tư số 43/2020/TT-BCT ngày 04/12/2020 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021;
  • Thông tư số 44/2020/TT-BCT ngày 07/12/2020 của Bộ Công thương Quy định về việc nhập tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất mặt hàng khẩu trang y tế, găng tay y tế và bộ trang phục phòng, chống dịch;
  • Quyết định số 2279/QĐ-BTTTT ngày 23/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố mẫu thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025;

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa