Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 02/2021

 • Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (có hiệu lực từ ngày 15/03/2021);
 • Quyết định số 02/2021/QĐ-TTg ngày 21/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (có hiệu lực từ ngày 30/03/2021);
 • Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực từ ngày 08/03/2021);
 • Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/01/2021 của Bộ Tài chính Quy định thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu trong hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (có hiệu lực từ ngày 11/03/2021);
 • Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 (có hiệu lực từ ngày 24/12/2020);
 • Quyết định số 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 của Bộ Tư pháp công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ
  hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 19/01/2021);
 • Quyết định số 60/QĐ-BTTTT ngày 20/01/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 20/01/2021);
 • Quyết định số 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 của Bộ Nội vụ công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2020 (có hiệu lực từ ngày 21/01/2021);
 • Quyết định số 193/QĐ-BCT ngày 21/01/2021 của Bộ Công thương về việc đính chính các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 45/2020/TT-BCT, Thông tư số 46/2020/TT-BCT, Thông tư số 47/2020/TT- BCT, Thông tư số 48/2020/TT-BCT, Thông tư số 49/2020/TT-BCT, Thông tư số 50/2020/TT-BCT (có hiệu lực từ ngày 21/01/2021);
 • Văn bản số 29/CP-KHTH ngày 21/01/2021 của Chính phủ đính chính Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa