Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

 • Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày 24/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 • Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.
 • Nghị định số 110/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
 • Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ ban hành về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh.
 • Thông tư số 46/2022/TT-BCA ngày 04/11/2022 của Bộ Công an ban hành quy định về việc kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin khác.
 • Thông tư số 04/2022/TT-UBDT ngày 19/12/2022 của Ủy ban Dân tộc bãi bỏ một số Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.
 • Thông tư số 35/2022/TT-BCT ngày 21/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành.
 • Quyết định số 3815/QĐ-BVHTTDL ngày 30/12/2022 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quy tắc ứng xử nghề nghiệp của người làm công tác thư viện.
 • Quyết định số 11/QĐ-BYT ngày 03/01/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Y tế đến ngày 31/12/2022.
 • Văn bản số 5077/LS-QHLS ngày 30/12/2022 của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao thông báo về việc Trung Quốc điều chỉnh chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh.
 • Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 01/4/2009; Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010; Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa