Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

 • Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.
 • Nghị định số 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính phủ Quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc hội.
 • Thông tư số 18/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2019/TT- BNNPTNT ngày 30/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về hoạt động chăn nuôi;
 • Thông tư số 19/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành danh mục hoá chất, chế phẩm sinh học, vi sinh vật được phép sử dụng trong sản phẩm xử lý chất thải chăn nuôi tại Việt Nam;
 • Thông tư số 24/2023/TT-BNNPTNT ngày 21/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quyết định số 590/QĐ- TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
 • Thông tư số 26/2023/TT-BNNPTNT ngày 22/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư lĩnh vực thủy lợi, cung cấp nước sạch nông thôn.
 • Thông tư số 27/2023/TT-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc Quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và nội dung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ đối với Nhân viên y tế thôn, bản; Cô đỡ thôn, bản.
 • Thông tư số 29/2023/TT-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn nội dung, cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm.
 • Thông tư số 30/2023/TT-BYT ngày 30/12/202 của Bộ Y tế ban hành về việc quy định danh mục bệnh, tình trạng bệnh được khám bệnh, chữa bệnh từ xa.
 • Thông tư số 40/2023/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định tiêu chí chất lượng và công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá để nghiệm thu chất lượng dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải.
 • Thông tư số 41/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/ 2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định về xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ.
 • Thông tư số 43/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/ 2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Thông tư số 42/2018/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2018 và Thông tư số 16/2022/TTBGTVT ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm.
 • Thông tư số 44/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/ 2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định số 30/2023/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.
 • Thông tư số 46/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ban Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử vành bánh xe mô tô, xe gắn máy.
 • Thông tư số 47/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe hàng.
 • Thông tư số 48/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 90/2014/TT- BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc.
 • Thông tư số 49/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới, xe máy
  chuyên dùng, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ và xe đạp điện sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu.
 • Nghị quyết số 224/NQ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về việc bảo đảm kinh phí mua sắm vắc xin cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.
 • Quyết định số 4750/QĐ-BYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18/01/2023 của Bộ Y tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan.
 • Quyết định số 4785/QĐ-BYT ngày 30/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc đính chính Thông tư số 07/2023/TT-BYT ngày 04/4/2023 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy trình, phương pháp giám sát dịch tễ học HIV/AIDS và giám sát các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
 • Quyết định số 1759/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng cuối năm 2023.
 • Nghị quyết số 07/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 130/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và hỗ trợ một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa