Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

 • Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
 • Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ.
 • Nghị định số 01/2024/NĐ-CP ngày 01/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 100/2013/NĐ- CP ngày 03 tháng 9 năm 2013, Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016, Nghị định số 125/2018/NĐ-CP ngày 19 tháng 9 năm 2018, Nghị định số 117/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2021, Nghị định số 70/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2022).
 • Thông tư số 20/2023/TT-BTTTT ngày 29/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất – Phần truy nhập vô tuyến”.
 • Thông tư số 50/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
 • Thông tư số 34/2024/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Dân số thuộc Sở Y tế.
 • Thông tư số 51/2023/TT-BGTVT ngày 31/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành quy định danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau
  khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.
 • Quyết định số 32/2023/QĐ-TTg ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ.
 • Quyết định số 2581/QĐ-BTTTT ngày 25/12/2024 của Bộ Thông tin truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.
 • Quyết định số 01/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/01/2024 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Điều phối Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa