Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

  • Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát.
  • Thông tư số 23/2023/TT-BTNMT ngày 28/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2016/TT- BTNMT ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường và biển đảo.
  • Thông tư số 24/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định định mức kinh tế – kỹ thuật điều tra, khảo sát tổng hợp tài nguyên, môi trường biển độ sâu từ 20m nước trở lên bằng tàu biển.
  • Thông tư số 25/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình thiết lập bộ dữ liệu lớp phủ mặt đất phục vụ tính toán phát thải khí nhà kính sử dụng dữ liệu viễn thám quang học.
  • Thông tư số 27/2023/TT-BTNMT ngày 29/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường.
  • Thông tư số 45/2023/TT-BGTVT ngày 29/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe máy chuyên dùng.
  • Nghị quyết số 42/2023/UBTVQH15 ngày 18/12/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế BVMT đối với xăng dầu, mỡ, nhờn.
  • Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.
  • Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND ngày 24/01/2024 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa