Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

– Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 9/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và đầu tư.
– Văn bản số 12/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư ngày 22/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định việc xây dựng, cấp thư xác nhận, cấp thư phê duyệt dự án theo cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto.
– Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát.
– Thông tư số 119/2023/TT-BQP ngày 22/12/2023 của Bộ Quốc phòng ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin,
– Thông tư số 26/2023/TTBYT ngày 29/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc hướng dẫn quản lý thuốc methadone.
– Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
– Nghị quyết số 09/2023/NQ-HDDND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc thù cho công tác Y tế dự phòng – Dân số trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
– Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
– Nghị quyết số 11/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định mức hỗ trợ đối với giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự và pháp y trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
– Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đổi khoản 9 Điều 1 Nghị quyết số 124/2021/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001 có hiệu lực.
– Nghị quyết số 14/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức nghỉ công tác theo nguyện vọng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình.
– Nghị quyết số 218/NQ-CP ngày 18/12/2023 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 99/2023/QH15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội Giám sát chuyên đề về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng.
– Quyết định số 5968/QĐ-BNN-PC ngày 28/12/2023 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023.
– Quyết định số 5689/QĐ-BNN-TCCB ngày 25/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
– Quyết định số 3874/QĐ-BTNMT ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành công bố thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực biến đổi khí hậu trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
– Quyết định số 4657/QĐBYT ngày 26/12/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc phê duyệt Văn kiện Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2024-2026” do Quỹ toàn cầu phòng, chống HIV/AIDS, Lao và Sốt rét viện trợ không hoàn lại.
– Quyết định số 71/2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa