Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2020

  • Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu giai đoạn 2020-2022;
  • Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
  • Thông tư số 23/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định các nội dung đặc thù của hợp đồng thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;
  • Thông tư số 24/2020/TT-BCT ngày 18/9/2020 của Bộ Công thương quy định về phân cấp và lập báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí;
  • Thông tư số 25/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng;
  • Thông tư số 26/2020/TT-BCT ngày 29/9/2020 của Bộ Công thương Hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2020;
  • Thông tư số 85/2020/TT-BTC ngày 01/10/2020 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung
    ương về phòng, chống thiên tai và Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
  • Quyết định số 2635/QĐ-BCT ngày 09/10/2020 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa