Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 11/2023

  • Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.
  • Nghị định số 78/2023/NĐ-CP ngày 07/11/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 32/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ về tín dụng đầu tư của Nhà nước.
  • Thông tư số 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế ban hành quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp.
  • Thông tư số 26/2023/TT-BGTVT ngày 29/9/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2023/TT- BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo đối với cơ sở đào tạo các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt.
  • Thông tư số 20/2023/TT-BYT ngày 14/11/2023 của Bộ Y tế ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.
  • Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công (DVC) phục vụ người dân, doanh nghiệp.
  • Nghị quyết số 174/NQ-CP ngày 28/10/2023 của Chính phủ về việc bãi bỏ một số Nghị quyết phòng, chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.
  • Nghị quyết số 175/NQ-CP ngày 30/10/2023 của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.
  • Quyết định số 3984/QĐ-BYT ngày 29/10/2023 của Bộ Y tế ban hành về việc ban hành Kế hoạch Kiểm soát, quản lý bền vững dịch bệnh COVID19 giai đoạn 2023-2025.
  • Quyết định số 2294/QĐ-BTTTT ngày 21/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa