Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

  • Thông tư số 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ Tư pháp ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.
  • Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.
  • Thông tư số 32/2022/TT-BCT ngày 18/11/2022 của Bộ Công Thương ban hành sửa đổi Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực.
  • Quyết định số 905/QĐ-BNV ngày 17/11/2022 của Bộ Nội vụ về việc Phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2022 – 2030”.
  • Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Quyết định số 61/2022/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Thông báo số 1275/TB-DP ngày 14/11/2022 của Cục Y tế dự phòng thông báo kết luận của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng Covid-19.

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa