Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

  • Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”.
  • Nghị định số 88/2023/NĐ-CP ngày 11/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.
  • Nghị định số 89/2023/NĐ-CP ngày 12/12/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về hoạt động nhiếp ảnh và Nghị định số 126/2018/NĐCP ngày 20/9/2018 của Chính phủ quy định về thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.
  • Thông tư số 23/2023/TT-BKHCN ngày 30/11/202 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp.
  • Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ Quốc phòng về quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng.
  • Quyết định số 2158/QĐ-BTTTT ngày 07/11/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành về việc phê duyệt Đề án xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số.
  • Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu và đề nghị của Bộ Tài chính tại Văn bản số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 về việc phối hợp chỉ đạo công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.
  • Kế hoạch số 1446/KH-BYT ngày 20/11/2023 của Bộ Y tế về việc hưởng ứng Ngày Quốc tê phòng, chống dịch bệnh (27/12) năm 2023.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa