Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

  • Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 14/12/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt và Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 04/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ.
  • Thông tư số 12/2023/TT-BNNPTNT ngày 29/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Thông tư số 35/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2015/TTBGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ, lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ, vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng và giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia gaio thông trên đường bộ.
  • Thông tư số 36/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành sửa đổi 01:2023 QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
  • Thông tư số 37/2023/TT-BGTVT ngày 13/12/2023 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành về quản lý hoạt động vận tải đường bộ qua biên giới.
  • Thông tư số 15/2023/TT-BNNPTNT ngày 15/12/2023 về việc bãi bỏ các thông tư do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
  • Quyết định số 2435/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí.
  • Quyết định số 2438/QĐ-BTTTT ngày 13/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa