Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

  • Luật Điện ảnh số 05/2022/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 3 (Có hiệu lực từ ngày 01/01/2023);
  • Nghị định số 131/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh;
  • Thông tư số 67/2022/TT-BCA ngày 30/12/2022 của Bộ Công an ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 46/2014/TT-BCA ngày 16/10/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 06/2013/NĐ-CP ngày 09/01/2013 của Chính phủ quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp;
  • Thông tư số 01/2023/TT-BYT ngày 01/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết về hoạt động và mối quan hệ công tác của Hội đồng Giám định y khoa các cấp;
  • Quyết định số 67/QĐ-BTP ngày 27/01/2023 của Bộ Tư pháp ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022;
  • Quyết định số 69/QĐ-BTTTT ngày 27/01/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2022;
  • Quyết định số 79/QĐ-BTC ngày 30/01/2023 của Bộ Tài chính ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022;
  • Quyết định số 41/QĐ-BNV ngày 01/02/2023 của Bộ Nội vụ ban hành về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ năm 2022;
  • Thông báo số 1948/TB-TTKQH ngày 13/01/2023 của Tổng Thư ký Quốc hội triển khai Nghị quyết số 560/NQ-UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng Dân tộc, Uỷ ban của Quốc hội.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa