Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

 • Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/01/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch .
 • Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
 • Nghị định số 04/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Thông tư số 105/2022/TT-BQP ngày 29/12/2022 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 23/2017/NĐ-CP ngày 13/3/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nghị định số 37/2022/NĐ- CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Thông tư số 14/2022/TT-BNV ngày 31/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực lưu trữ.
 • Thông tư số 01/2023/TT-BGDĐT ngày 06/01/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.
 • Thông tư số 01/2023/TT-BTP ngày 16/01/2023 của Bộ Tư pháp ban hành quy định chế độ báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
 • Thông tư số 03/2023/TT-BGD ĐT ngày 06/02/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.
 • Thông tư số 11/2023/TT-BTC ngày 09/02/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.
 • Quyết định số 27/2022/QĐ-TTg ngày 19/12/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia thuộc Bộ Nội vụ.
 • Quyết định số 81/QĐ-TTg ngày 13/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Uỷ ban Châu Âu lần thứ 4.
 • Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07/02/2023 của Chính phủ ban hành thông qua hồ sơ xây dựng Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Nghị quyết số 16-NQ/CP ngày 09/02/2023 của Chính phủ ban hành về phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 01 năm 2023.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa