Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2023

  • Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 04/3/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
  • Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-BCT ngày 7/04/2023 của Bộ Công thương ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2023).
  • Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ ban hành quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
  • Quyết định số 522/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phân công trách nhiệm đầu mối thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia năm 2023 phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số tại Quyết định số 186/QĐ-BTTTT ngày 11/02/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.
  • Quyết định số 566/QĐ-BTTTT ngày 06/4/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược an toàn, an ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • Quyết định số 615/QĐ-BHXH ngày 11/4/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
  • Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 31/3/2023 của Chính phủ ban hành phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3 năm 2023.
  • Văn bản số 1253/BĐBP-CT ngày 24/3/2023 của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng về việc đề nghị chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa