Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2023

  • Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
  • Nghị định số 20/2023/NĐ-CP ngày 04/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
  • Thông tư số 16/2023/TT-BCT ngày 21/4/2023 của Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TTBCT ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT.
  • Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
  • Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thức dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.
  • Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách.
  • Nghị quyết số 70/2023/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 để xác định giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Nghị quyết số 71/NQHĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023.
  • Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc thông qua Danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023.
  • Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 26/4/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 về việc thông qua Danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa