Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2020

 • Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước;
 • Nghị định số 54/2020/NĐ-CP ngày 18/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2015/NĐ-CP ngày 14/12/2015 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương;
 • Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại;
 • Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 127/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-cP;
 • Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự;
 • Thông tư số 30/2020/TT-BTC ngày 17/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP;
 • Thông tư số 38/2020/TT-BTC ngày 12/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước;
 • Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19);
 • Quyết định số 634/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác vủa Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án;
 • Quyết định số ,645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025;
 • Quyết định số16/QĐ-TTg ngày 15/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia;
 • Quyết định số 696/QĐ-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ kèm theo Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
 • Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
 • Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam;
 • Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ Phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật đối với các chủ đề: Bổ trợ tư pháp; HÌnh sự; Kế toán, kiểm toán; Thống kê và 24 đề mục;
 • Công văn số 915/CĐTNĐ-VT-ATGT ngày 26/5/2020 của Cục đường thuỷ nội địa Việt Nam về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thuỷ đối với các phương tiện thuỷ thô sơ tại các bến hành khách, bến khách ngang sông. Yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phổ biến pháp luật, tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo ATGT đường thủy nội địa cho người lái phương tiện, người tham gia giao thông trên đường thuỷ; đặc biệt là ý thức chấp hành các quy định về việc mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh mỗi khi sử dụng đò, phà,… tham gia giao thông.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa