Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

  • Thông tư số 05/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Thông tư số 04/2023/TT-BTTTT ngày 31/5/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.
  • Thông tư số 12/2023/TT-BCT ngày 05/6/2023 của Bộ Công Thương ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BCT ngày 24 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.
  • Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa