Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

  • Nghị định số 32/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 53/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 58/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.
  • Thông tư số 08/2023/TTBNV ngày 31/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ.
  • Thông tư số 40/2023/TT-BTC ngày 09/6/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định về quản lý, sử dụng kinh phí xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
  • Thông tư số 42/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ Tài chính ban hành quy định cơ chế tài chính thực hiện bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý bằng ngân sách nhà nước.
  • Quyết định số 969/QĐ-BTTTT ngày 06/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công bố danh sách các thôn thuộc khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông thực hiện đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.
  • Quyết định số 42/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Quy định quản lý nghĩa trang và cơ sở hoả táng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa