Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2023

  • Thông tư số 09/2023/TT-BYT ngày 5/5/2023 của Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn khám sức khỏe.
  • Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác hại của thuốc lá đến năm 2030.
  • Quyết định số 587/QĐTTg ngày 29/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
  • Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc Quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong công thức xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên do doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa