Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 7/2022

 • Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 22/7/2022);
 • Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022);
 • Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022);
 • Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (có hiệu lực từ ngày 25/8/2022);
 • Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (có hiệu lực từ ngày 25/3/2022);
 • Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (có hiệu lực từ ngày 01/8/2022);
 • Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ (có hiệu lực từ ngày 18/7/2022);
 • Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi (có hiệu lực từ ngày 01/8/2022);
 • Thông tư số 04/2022/TT-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông (Có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2022);
 • Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức hành chính và công chức chuyên ngành văn thư (có hiệu lực từ ngày 15/8/2022);
 • Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” (có hiệu lực từ ngày 30/3/2022);
 • Quyết định số 1808/QĐ-BQP ngày 21/5/2022 của Bộ Quốc phòng về việc đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP ngày 02/4/2022 (có hiệu lực từ ngày 21/5/2022);
 • Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông Phê duyệt Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025 (có hiệu lực từ ngày 02/6/2022);
 • Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/6/2022 của Thủ tướng Chình phủ Phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường (có hiệu lực từ ngày 08/6/2022).
 • Quyết định số 921/QĐ-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành 06 tháng đầu năm 2022 (có hiệu lực từ ngày 15/7/2022).

 

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa