Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2020

 • Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc;
 • Thông tư số 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính Ban hành quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp;
 • Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17/7/2020 của Bộ Công thương Quy định về phát triển dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời;
 • Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 c ủa Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đế n quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức;
 • Thông tư số 15/2020/TT-BGTVT ngày 22/7/2020 của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về hoạt động của trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ;
 • Thông tư số 03/2020/TT-BXD ngày 28/7/2020 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ thiết kế kiến trúc và mẫu chứng chỉ hành nghề kiến trúc;

– Thông tư số 72/2020/TT-BTC ngày 31/7/2020 của Bộ Tài chính bãi bỏ Thông tư số 84/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính
phủ về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

 • Thông tư số 22/2020/TT-BGDĐT ngày 06/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về đánh giá, xếp loại đơn vị học tập;
 • Quyết định số 1129/QĐ-TTg ngày 27/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam;
 • Quyết định số 1190/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030;
 • Nghị quyết số 31/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 10/7/2018 của HĐND tỉnh Ninh Bình về việc sửa đổi Điểm a Điểm b Khoản 1 và Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 của HĐND tỉnh Ninh Bình quy định mức học phí, học phí học các môn tự chọn đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của tỉnh Ninh Bình;
 • Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Ninh Bình quản lý.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa