Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 8/2023

  • Nghị định số 56/2023/NĐ-CP ngày 24/7/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về quản lý và sử dụng con dấu; Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về quản lý, sử dụng pháo.
  • Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ cơ sở.
  • Thông tư số 12/2023/TT-BNV ngày 08/8/2023 của Bộ Nội vụ ban hành bãi bỏ một số Thông tư do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 31/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
  • Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc Phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Ninh Bình 05 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2023.
  • Quyết định số 945/QĐ-TTg ngày 11/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15 của Quốc hội về rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.
  • Nghị quyết số 96/2023/NQ-HĐND ngày 12/7/2023 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
  • Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 28/7/2023 của Chính phủ ban hành Nghị quyết phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 7 năm 2023.
  • Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ ban hành về việc áp dụng cấp thị thực điện tử cho công dân các nước, vùng lãnh thổ; các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.
  • Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ ban hành về việc sửa đổi Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về việc miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hoà liên bang Đức, Cộng hoà Pháp, Cộng hoà I-ta-li-a, Vương quốc Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len, Liên bang Nga, Nhật Bản, Đại Hàn Dân Quốc, Vương quốc Đan Mạch, Vương quốc Thụy Điển, Vương quốc Na-uy, Cộng hoà Phần Lan và Cộng hoà Bê-la-rút.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa