Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 9/2020

  • Nghị định số 109/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước;
  • Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN;
  • Thông tư số 20/2020/TT-BCT ngày 28/8/2020 của Bộ Công thương ban hành Quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á Âu 2020, 2021, 2022;
  • Thông tư số 80/2020/TT-BTC ngày 03/9/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn phương thức gửi báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, nhà tạo lập thị trường công cụ nợ của Chính phủ quy định tại Nghị định số 88/2014/NĐ-CP ngày 26/9/2014 của Chính phủ quy định về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm và Nghị định số 95/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán;
  • Quyết định số 2449/QĐ-BCT ngày 24/7/2020 của Bộ Công thương về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được;
  • Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030;
  • Quyết định số 1375/QĐ-TTg ngày 08/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành Công thương giai đoạn 2020-2025;
  • Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện;
  • Quyết định số 372/QĐ-BCĐQGTCTD ngày 11/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện.

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa