Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.. (01/03/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2024

Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường.. (07/02/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một.. (19/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát... (16/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ ban hành bãi bỏ một.. (10/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.. (08/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

– Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 9/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và đầu tư. – Văn bản số 12/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư ngày.. (04/01/2024)

Quyết định 2023/QĐ-UBND Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác tài nguyên

Quyết định số: 2023/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 về ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô.. (02/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

Nghị định số 91/2023/NĐ-CP ngày 14/12/2023 của Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số.. (21/12/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2023

Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường,.. (18/12/2023)

QĐ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình

Quyết định số 68/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình ngày 8/12/2023 về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Ninh Bình năm.. (11/12/2023)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa