Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2023

Thông tư số 22/2022/TT-BNNPTNT ngày 29/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành về định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê và quy hoạch đê.. (02/02/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

Nghị định số 105/2022/NĐ-CP ngày 22/12/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Nghị định số 106/2022/NĐ-CP ngày.. (19/01/2023)

Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Dự thảo Phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro Ninh Bình PDF Bản đồ ứng phó thiên tai:   (13/01/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2023

Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ ban hành về định danh và xác thực điện tử. Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và.. (04/01/2023)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ ban hành về đăng ký biện pháp bảo đảm; Thông tư số 17/2022/TT-BTTTT ngày 29/11/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật.. (15/12/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 12/2022

Thông tư số 06/2022/TT-BTP ngày 25/10/2022 của Bộ Tư pháp ban hành bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành. Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của.. (07/12/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 11/2022

Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng. Nghị định số 52/2022/NĐ-CP ngày.. (09/11/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2022

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều.. (08/10/2022)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 10/2022

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng; Nghị định số 71/2022/NĐ-CP ngày 01/10/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều.. (08/10/2022)

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) Thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp & PTNT  tỉnh Ninh Bình – cấp tỉnh (22 TTHC)   I/ Lĩnh vực thủy lợi (19 TTHC) Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung.. (20/09/2022)

Công điện số 07/CĐ-BCH của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình

Công điện số 07/CĐ-BCH ngày 25/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về chủ động ứng phó với bão số 03. Công điện số 07- chủ động ứng phó với bão số 3 (25/08/2022)

Công điện về ứng phó bão Ma-on

Công điện số 06/CĐ-BCH ngày 23/8/2022 của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Ninh Bình về ứng phó bão Ma-on. Công điện số 06 – bão Ma-on (25/08/2022)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa