Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 6/2024

Nghị định số 56/2024/NĐ-CP 18/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn.. (11/06/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 5/2024

Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/3/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa; Nghị định số 44/2024/NĐ-CP ngày 24/4/2024 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng.. (31/05/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 4/2024

Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Nghị định.. (09/04/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

Nghị định số 30/2024/NĐ-CP ngày 07/3/2024 của Chính phủ quy định về quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đăng ký tại nước ngoài, do người nước ngoài đưa vào Việt Nam du lịch. Văn bản.. (19/03/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

Nghị định số 10/2024/NĐ-CP ngày 01/02/2024 của Chính phủ quy định về khu công nghệ cao. Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ về việc quy định về xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân.. (13/03/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 3/2024

Nghị định số 12/2024/NĐ-CP ngày 05/02/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP.. (01/03/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 2/2024

Nghị định số 06/2024/NĐ-CP ngày 25/01/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường.. (07/02/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh. Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một.. (19/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Thông tư số 20/2023/TT-BTNMT ngày 30/11/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thu gom, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tái sử dụng và xử lý các chất được kiểm soát... (16/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Nghị định số 92/2023/NĐ-CP ngày 19/12/2023 của Chính phủ ban hành bãi bỏ một.. (10/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25/12/2023 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Nghị định số 94/2023/NĐ-CP.. (08/01/2024)

Triển khai thực hiện các văn bản pháp luật tháng 1/2024

– Thông tư số 09/2023/TT-BKHĐT ngày 9/10/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Kế hoạch và đầu tư. – Văn bản số 12/VBHN-BTNMT hợp nhất Thông tư ngày.. (04/01/2024)

Tìm kiếm

Mực nước, lượng mưa